ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี