ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง ๙ (นักบริหารงานช่าง ๙)

Download เอกสาร