โครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 591 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง โดยคณะกรรมการชุมชนโพหวาย ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย และสปสช.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ เกิดเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้องกันโรค พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนโพหวาย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail