โครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง โดยคณะกรรมการชุมชนโพหวาย ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย และสปสช.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ เกิดเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้องกันโรค พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนโพหวาย