มอบเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 344 ครั้ง

มอบเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จำนวน 4 เตียง ดังนี้ 1.นายธนาธิป สุขอุดม อายุ 23 ปี ที่อยู่ 230/28 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย(รพ.ค่าย) 2. นายสุวิทย์ แสงแก้ว อายุ 60 ปี ที่อยู่210 /4 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย 3.นางประทิน เย็นแจ่ม อายุ 83 ปี ที่อยู่ 138 ม.1 ต.มะขามเตี้ย 4.นายทวี เชื้อสุวรรณ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 387/211 ม.1 หมู่บ้านวังเพชร ต.มะขามเตี้ย เพื่อเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย “นครสุขภาพ”

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail