มอบเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

มอบเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จำนวน 4 เตียง ดังนี้ 1.นายธนาธิป สุขอุดม อายุ 23 ปี ที่อยู่ 230/28 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย(รพ.ค่าย) 2. นายสุวิทย์ แสงแก้ว อายุ 60 ปี ที่อยู่210 /4 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย 3.นางประทิน เย็นแจ่ม อายุ 83 ปี ที่อยู่ 138 ม.1 ต.มะขามเตี้ย 4.นายทวี เชื้อสุวรรณ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 387/211 ม.1 หมู่บ้านวังเพชร ต.มะขามเตี้ย เพื่อเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย “นครสุขภาพ”