ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) โดยมีนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนประชาคมเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี