ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) โดยให้แต่ละ สำนัก กอง ฝ่าย ต่างๆชี้แจงรายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชั้น 2