ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2557 โดยมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพร้อมเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผลการการคัดเลือกดังนี้ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้แก่ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เลขานุการ ได้แก่ นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างขอกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail