ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2557 โดยมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพร้อมเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผลการการคัดเลือกดังนี้ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้แก่ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เลขานุการ ได้แก่ นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างขอกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2