โครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดงาน “โครงการวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557” เพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รณรงค์ให้สังคมตระหนักเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การพึ่งตนเอง และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุทั่วไป ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ การออกกำลังกายที่เหมาะสม กับสภาพร่างกาย และการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานในครั้งนี้ 19 ชมรม จำนวนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน กิจกรรมภูมิปัญญา ประสบการณ์ดีๆที่ควรถ่ายทอดสู่ลูกหลานต่อไป โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้