โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการป้องกันโรค ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บึงขุนทะเลจัดทำโครงการขึ้น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บึงขุนทะเล