โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการป้องกันโรค ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บึงขุนทะเลจัดทำโครงการขึ้น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บึงขุนทะเล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail