ฝึกแผนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 05.30 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ฝึกเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และสาธารณภัย ซึ่งจะทำการฝึกปฏิบัติทุกวันเสาร์ของเดือน ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการสูญเสีย ป้องกัน และระงับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองและผู้อื่น เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัย แจ้ง 199 หรือ 077-272400, 077-272075 บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail