ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาล จาก 40 เทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล และพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้