ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 247 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาล จาก 40 เทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล และพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail