ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2557

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน