เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมิน EHA

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 288 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Emvironmental Health Accreditation : EHA) จากกรมอนามัย เพื่อให้จัดบริการแก่ประชาชนที่มีคุณภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail