เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมิน EHA

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Emvironmental Health Accreditation : EHA) จากกรมอนามัย เพื่อให้จัดบริการแก่ประชาชนที่มีคุณภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี