การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) งวดที่ 1 และงวดทีี่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร