โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดพระโยค จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 จำนวน 29 รูป

ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่ออยู่ร่วมกัน ฝึกให้เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยที่ดี และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก