เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน

วันที่ 9 เมษายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน”

โดยสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการแสวงหาทางออกร่วมกันต่อกรณีปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในระดับโครงสร้าง ระดับสังคมหรือระดับชุมชน โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail