เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน”

โดยสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการแสวงหาทางออกร่วมกันต่อกรณีปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในระดับโครงสร้าง ระดับสังคมหรือระดับชุมชน โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้