พิธีประดับยศว่าที่ร้อยตรีแก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ 53 ปี ขึ้นไป

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและนายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีประดับยศว่าที่ร้อยตรีแก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น