ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557″

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

เพื่อให้การจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี