ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557″

วันที่ 10 เมษายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 247 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

เพื่อให้การจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail