ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 318 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานอาคารจอดยานยนต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและการบริหารตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ชั้น 4

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail