โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย

วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 455 ครั้ง

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและร่วมแสดงความคิดเห็น การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่เข้าร่วมเสวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail