โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและร่วมแสดงความคิดเห็น การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่เข้าร่วมเสวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี