โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 388 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ครัั้งที่ 2/2557 เพื่อหารือการจัดงาน อสม.แห่งชาติ การอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25,28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 และเรื่องอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องอาหารมณเฑียร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail