โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ครัั้งที่ 2/2557 เพื่อหารือการจัดงาน อสม.แห่งชาติ การอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25,28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 และเรื่องอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องอาหารมณเฑียร