เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศประธานกรรมการชุมชนใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนหลักสูตร “ปฐมนิเทศประธานกรรมการชุมชนใหม่” 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 กองสวัสดิการสังคมตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้ขยายชุมชนเพิ่มจาก 43 ชุมชน เป็น 70 ชุมชน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประธานชุมชนใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนที่จัดตั้งใหม่แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 รวม 37 คน โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธานชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail