มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ม.3 และ ม.6 สังกัด ทน.สฎ.

วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 244 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2559 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 630 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 778 คน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความศรัทธาและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail