มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ม.3 และ ม.6 สังกัด ทน.สฎ.

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2559 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 630 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 778 คน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความศรัทธาและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี