บรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดโพธาวาส

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดโพธาวาส จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557  โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธาวาส