บรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดโพธาวาส

วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดโพธาวาส จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557  โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธาวาส

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail