ทน.สฎ. ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 ณ ห้องเทพธานี โรงแรมสยามธานี โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๕) ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448(ร.ค.128) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวนมาก