ทน.สฎ. รณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตาปี นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนายสันติ นุ้ยเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับเด็กไทยแรกเกิด – 5 ปี (ครบ 3 ครั้งแล้วไม่ต้องรับวัคซีน) และเด็กต่างชาติแรกเกิด – 15 ปี