ทน.สฎ. รณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 277 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตาปี นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนายสันติ นุ้ยเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับเด็กไทยแรกเกิด – 5 ปี (ครบ 3 ครั้งแล้วไม่ต้องรับวัคซีน) และเด็กต่างชาติแรกเกิด – 15 ปี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail