ครูสังกัดเทศบาลฯ อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนโครงการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล 5 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและรูปแบบการเขียนโครงการ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายวิชาการเข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทำการอบรมระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2557