ครูสังกัดเทศบาลฯ อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนโครงการ

วันที่ 17 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล 5 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและรูปแบบการเขียนโครงการ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายวิชาการเข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทำการอบรมระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2557

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail