เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมผู้สูงอายุ พร้อมดูงาน ๑๐-๑๕ ก.พ. ๒๕๕๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชุน หลักสูตร “การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเคพาร์ค กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีธานี    นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ตัวแทนผู้สูงอายุจาก ๑๗ ชมรม รวม ๑๙๐ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น คือ นครสุขภาพ โดยการจัดตั้งอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีการอบรมนอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเลย