เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมผู้สูงอายุ พร้อมดูงาน ๑๐-๑๕ ก.พ. ๒๕๕๗

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 318 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชุน หลักสูตร “การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเคพาร์ค กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีธานี    นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ตัวแทนผู้สูงอายุจาก ๑๗ ชมรม รวม ๑๙๐ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น คือ นครสุขภาพ โดยการจัดตั้งอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีการอบรมนอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเลย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail