ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 929 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเด็กก่อนวัยเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail