ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเด็กก่อนวัยเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗