ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น ในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556-15 มกราคม 2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 85,880,000 บาท และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม