ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 199 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น ในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556-15 มกราคม 2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 85,880,000 บาท และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail