โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

วันที่ 3 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 427 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรปราการ ระยอง สระแก้วและชุมพร ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail