โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาลประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด ณ ห้องอาหารลัคกี้ โดยมีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘  มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดจันทบุรี-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-นครปฐม-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆแก่คณะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล เป็นการฝึกจากประสบการณ์ตรงและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด นำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล ให้เจริญก้าวหน้า สู่ความเป็นนครยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม