โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล

วันที่ 9 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาลประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด ณ ห้องอาหารลัคกี้ โดยมีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘  มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดจันทบุรี-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-นครปฐม-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆแก่คณะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล เป็นการฝึกจากประสบการณ์ตรงและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด นำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล ให้เจริญก้าวหน้า สู่ความเป็นนครยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail