เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลฯ

วันที่ 8 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง

ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายประเสริฐ บุญประสพ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีื และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail