เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลฯ

ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายประเสริฐ บุญประสพ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีื และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้