พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ 15 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 247 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้อุปการคุณอนุเคราะห์สนับสนุนเงินทุน รวม ๒๗๓ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้มีอุปการคุณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail