ประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ

วันที่ 3 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1004 ครั้ง

ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมร่างเทศบัญญัติ

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมร่างเทศบัญญัติ ในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือประเภท ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail