ประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ

ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมร่างเทศบัญญัติ

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมร่างเทศบัญญัติ ในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือประเภท ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี