ทน.สฎ. พร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 6 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  เพื่อให้หน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อนาคตของชาติ โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งปีนี้ตรงกับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงความสามารถของเด็ก การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการ การจับหางบัตรรางวัลใหญ่ การจับรางวัลนาวาพาโชค การจับรางวัลพาสบุ๊ค การถาม-ตอบปัญหา การแจกของขวัญของรางวัล อาหาร ขนม เครื่องดื่มและการจัดเกมส์ กิจกรรมนันทนาการ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และบริเวณใกล้เคียง ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail