ทน.สฎ. พร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  เพื่อให้หน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อนาคตของชาติ โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งปีนี้ตรงกับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงความสามารถของเด็ก การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการ การจับหางบัตรรางวัลใหญ่ การจับรางวัลนาวาพาโชค การจับรางวัลพาสบุ๊ค การถาม-ตอบปัญหา การแจกของขวัญของรางวัล อาหาร ขนม เครื่องดื่มและการจัดเกมส์ กิจกรรมนันทนาการ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และบริเวณใกล้เคียง ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา