ประมูลจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ, ติดตั้งระบบประปาอาคารในโรงเรียน, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางเท้าและผิวจราจรถนนภายใจและก่อสร้างเสาธงประจำโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร