ประมูลจ้างจัดหาเอกชนลงทุนโครงการกำจัดมูลฝอย เป็นระยะเวลา 24 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2580) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร