โครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้าน มอบอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมได้รับการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันได้มอบเตียงให้กับผู้ป่วยรวมจำนวน 295 เตียง