โครงการอบรมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สู่การเป็นผู้นำอาเซียน

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาเทคนิคกลยุทธ์การเป็นผู้นำสู่อาเซียน” โดยทาง SRU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน มีแนวคิดตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้นำและสังคมท้องถิ่น วางรากฐานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้หัวข้อ ผู้นำอาเซียนกับการพัฒนา และแนวทางพัฒนาเทคนิคกลยุทธ์การเป็นผู้นำเข้าสู่อาเซียน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี