โครงการอบรมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สู่การเป็นผู้นำอาเซียน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 210 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาเทคนิคกลยุทธ์การเป็นผู้นำสู่อาเซียน” โดยทาง SRU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน มีแนวคิดตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้นำและสังคมท้องถิ่น วางรากฐานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้หัวข้อ ผู้นำอาเซียนกับการพัฒนา และแนวทางพัฒนาเทคนิคกลยุทธ์การเป็นผู้นำเข้าสู่อาเซียน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail