โครงการพัฒนาเมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลมีแนวคิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย

รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 43 ชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี