โครงการพัฒนาเมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลมีแนวคิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย

รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 43 ชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail