โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม และให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เข้าใจกระบวนการช่วยเหลือดูแลพัฒนาศักยภาพ ตามความเหมาะสม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ “สังคมน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ”

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เกิดความเข้มแข็งในการประสานงานระบบเครือข่ายในพื้นที่ มีบทบาทในการบริการจัดการสวัสดิการสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา และการดูแลที่บ้าน โดยอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ถือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนชุมชนต่อไป โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และวิทยากรจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้