โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม และให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เข้าใจกระบวนการช่วยเหลือดูแลพัฒนาศักยภาพ ตามความเหมาะสม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ “สังคมน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ”

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เกิดความเข้มแข็งในการประสานงานระบบเครือข่ายในพื้นที่ มีบทบาทในการบริการจัดการสวัสดิการสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา และการดูแลที่บ้าน โดยอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ถือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนชุมชนต่อไป โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และวิทยากรจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail