โครงการฝึกอาชีพเพื่อมีงานทำการเพาะเห็ด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธานี เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพเพื่อมีงานทำ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถหาวัตถุดิบในพื้นที่ของตนและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชน ผู้นำและตัวแทนชุมชน คณะครู กศน.อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ และเกิดทักษะในการเพาะเห็ดครบวงจร ไว้รับประทานเองหรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 210 คน ตำบล ละ 70 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเกษตรและบ้านสวนปาล์มเห็น บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail