โครงการฝึกอาชีพเพื่อมีงานทำการเพาะเห็ด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธานี เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพเพื่อมีงานทำ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถหาวัตถุดิบในพื้นที่ของตนและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชน ผู้นำและตัวแทนชุมชน คณะครู กศน.อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ และเกิดทักษะในการเพาะเห็ดครบวงจร ไว้รับประทานเองหรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 210 คน ตำบล ละ 70 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเกษตรและบ้านสวนปาล์มเห็น บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี