โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อรวบรวมเอกสาร และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร และตอบข้อซักถามของ Core team จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานฯ ทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail