โครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อรวบรวมเอกสาร และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร และตอบข้อซักถามของ Core team จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานฯ ทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี