สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล๑(พรุคลองควาย)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและ Check in Surat Magazine ประเด็นก่อสร้างโรงเรียนระดับมัธยม โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อลดความแออัดของโรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองสุราษฎร์ธานี ให้นักเรียนในเขตเทศบาลมีสถานที่เรียนที่เพียงพอต่อความต้องการและมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษา มีศักยภาพที่ดี