สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล๑(พรุคลองควาย)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 659 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและ Check in Surat Magazine ประเด็นก่อสร้างโรงเรียนระดับมัธยม โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อลดความแออัดของโรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองสุราษฎร์ธานี ให้นักเรียนในเขตเทศบาลมีสถานที่เรียนที่เพียงพอต่อความต้องการและมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษา มีศักยภาพที่ดี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail