สวัสดิการชุมชน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชน 1 บาท รัฐบาล 1 บาท ท้องถิ่น 1 บาท”

เพื่อยกระดับสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานราก และแนวทางสวัสดิการชุมชนพร้อมคุณภาพในเรื่องการบริหารจัดการ สามารถดูแลสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานดูแลสมาชิก และได้จัดทำสวัสดิการชุมชน 9 เรื่อง ได้แก่ สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา เยาวชนเรียนดี ทุนเปิดเทอม ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนอาวุโส และทุนสุขภาพประชาชนพึ่งตน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี