รวมพลังกลาดล้างยุงลายในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ รวมทั้งโรงเรียนทุกระดับภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี และชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม “รณรงค์ภาคีเครือข่ายรวมพลังกวาดล้างยุงลายในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน”

พร้อมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไป ได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม ปลัดอำเภอฯ เป็นประธานเปิด นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)