พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “พุทธบุตร”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพัฒนาราม นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “พุทธบุตร” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) ครั้งที่10 ประจำปี 2556 จำนวน 257 คน ระยะเวลาการอบรม 2 คืน 3 วัน ณ วัดพัฒนาราม

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เหมาะสมกับวัยสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม