พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “พุทธบุตร”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 978 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพัฒนาราม นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “พุทธบุตร” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) ครั้งที่10 ประจำปี 2556 จำนวน 257 คน ระยะเวลาการอบรม 2 คืน 3 วัน ณ วัดพัฒนาราม

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เหมาะสมกับวัยสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail