ปิดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 6 หลักสูตร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง

นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่สำเร็จการอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร ได้แก่ วิชาว่ายน้ำ วิชาวาดภาพระบายสี วิชาโยคะ วิชาขับร้อง วิชาดนตรี และวิชาการเต้น

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนสถานที่จัดอบรม ประกอบด้วยสโมสรเสาวลักษณ์ บ้านนาฏลีลา สมาธิโยคะ สตูดิโอ แดนซ์ เซ็นเตอร์โชว์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ห่างไกลยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก อาคารเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail