ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับประชาคมท้องถิ่น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน 43 ชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วม

เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน ซึ่งข้อเสนอส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ต้องการให้ปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เป็นต้น โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะนำข้อเสนอของประชาชนไปจัดทำรายละเอียดโครงการนำเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail