ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับประชาคมท้องถิ่น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน 43 ชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วม

เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน ซึ่งข้อเสนอส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ต้องการให้ปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เป็นต้น โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะนำข้อเสนอของประชาชนไปจัดทำรายละเอียดโครงการนำเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557-2559)